กิจกรรมสหกรณ์ฯ


ประกาศการให้สวัสดิการเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปี 2563
เอกสารประกอบโครงการอบรมสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ
ประกาศวันหยุดทำการของสหกรณ์ ฯ ประจำปี 2563 ( เพิ่มเติม )
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (ร้อยละต่อปี) เริ่ม 1 มกราคม 2563
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ เริ่ม 1 มกราคม 2563
ประกาศวันหยุดทำการของสหกรณ์ ฯ ประจำปี 2563
แผนปฏิบัติการสหกรณ์ ฯ ประจำปี 2563
ประกาศการให้สวัสดิการเงินทุนอาวุโส ( 90 ปี ชีวีมีสุข ) ประจำปี 2563
ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกขอคืนสภาพ ปี 2560
ประกาศ รับสมัครสมาชิกใหม่ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

แบบฟอร์มต่างๆ...

เอกสารประกอบโครงการอบรมสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ

 แบบทดสอบ   

รายละเอียด

...

ประกาศการให้สวัสดิการเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปี 2563

รายละเอียด

...

ประกาศการให้สวัสดิการเงินทุนอาวุโส ( 90 ปี ชีวีมีสุข ) ประจำปี 2563

รายละเอียด

...

ประกาศวันหยุดทำการของสหกรณ์ ฯ ประจำปี 2563 ( เพิ่มเติม )

รายละเอียด

...

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก (ร้อยละต่อปี) เริ่ม 1 มกราคม 2563

รายละเอียด

...

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ เริ่ม 1 มกราคม 2563

รายละเอียด

...

ประกาศสมัครสมาชิก สสอค.

รายละเอียด

...

ประกาศสมัครสมาชิก สสอค. กรณีพิเศษ (1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561)

รายละเอียด

...

ประกาศ รับสมัครสมาชิกใหม่ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี

รายละเอียด

...

ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีสมาชิกขอคืนสภาพ ปี 2560

ประกาศ สมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ ประกาศ เรื่อ...

รายละเอียด

ประธานกรรมการ


นายสุรพล  กมุทชาติ


คณะกรรมการ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
ฉุกเฉิน

5.60%

สามัญ

5.60%

พิเศษ

5.60%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์

1.50%

ออมทรัพย์ ATM

1.50%

ออมทรัพย์พิเศษ(ทวีทรัพย์)

3.75%

ออมทรัพย์พิเศษ(63ปี สหกรณ์ฯ)

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ 1

2.25%

ออมทรัพย์พิเศษ 2

3.25%

ออมทรัพย์พิเศษ 3

3.00%

ออมทรัพย์พิเศษ 4

3.50%

ออมทรัพย์พิเศษ 5

3.50%

ออมทรัพย์พิเศษ 6

4.00%

ออมทรัพย์พิเศษ 7

-

ออมทรัพย์พิเศษ 8

3.50%

เงินฝากประจำ 1 ปี

3.00%

เงินฝากประจำ 2 ปี

3.25%

เงินฝากประจำ 3 ปี

3.50%

สถิติการเยี่ยมชม

สถิติการเข้าชม 237373
สถิติการเข้าระบบ 2082

สถิติการเยี่ยมชม รายวัน

สถิติการเข้าชม 413
สถิติการเข้าระบบ 164