หัวข้อนี้ประกอบด้วย กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์   ข้อบังคับสหกรณ์   ระเบีบยสหกรณ์
 
คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก    
 
     
   
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
6 มิถุนายน 2554
ให้เพิกถอนระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการให้สหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์
คลิกเปิดเอกสาร
ถือปฏิบัติเรื่องการรับ ฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ยกเลิกกำหนดวงเงินกู้ยืม)
2
11 พฤษภาคม 2550
คำพิพากษาศาลปกครองกลาง เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎหมายโดยไม่ชอบ
คลิกเปิดเอกสาร
       
 
 
 
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
17 มีนาคม 2562
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
คลิกเปิดเอกสาร
2
9 เมษายน 2553
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
คลิกเปิดเอกสาร
3
12 เมษายน 2542
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
คลิกเปิดเอกสาร
4
29 มิถุนายน 2548
กฎกระทรวง กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.๒๕๔๘
คลิกเปิดเอกสาร
5
16 ธันวาคม 2552
คำสั่งนายทะเบียน เรื่องคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามมาตรา ๔๑ พรบ.สหกรณ์
คลิกเปิดเอกสาร
6
22 กรกฎาคม 2557
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พ.ศ.๒๕๕๗
คลิกเปิดเอกสาร
7
10 เมษายน 2542
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน. พ.ศ. ๒๕๔๒
คลิกเปิดเอกสาร
       
     
 
 
     
   
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
26 มีนาคม 2561
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
คลิกเปิดเอกสาร
 
 
     
     
   
 
ลำดับ
วัน/เดือน/ปี
เรื่อง
PDF
1
18 มกราคม 2562
ระเบียบ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
คลิกเปิดเอกสาร
2
18 มกราคม 2562
ระเบียบ ทุนสงเคราะห์สมาชิก และครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2562
คลิกเปิดเอกสาร
3
18 มกราคม 2562
ระเบียบ ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562
คลิกเปิดเอกสาร
4
18 มกราคม 2562
ระเบียบ ทุนอาวุโส(90 ปีชีวีมีสุข) พ.ศ. 2562
คลิกเปิดเอกสาร
5
26 มีนาคม 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2562
คลิกเปิดเอกสาร
6
26 มีนาคม 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2562
คลิกเปิดเอกสาร
7
26 มีนาคม 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิตและสร้างสุขผู้สูงวัย พ.ศ. 2562
คลิกเปิดเอกสาร
8
26 มีนาคม 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานประจำ พ.ศ.2562
คลิกเปิดเอกสาร
9
21 พฤษภาคม 2562

ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562

คลิกเปิดเอกสาร
10
19 กรกฎาคม 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิตและสร้างสุขผู้สูงวัยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2562
คลิกเปิดเอกสาร
11
19 กรกฎาคม 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินทุนสาธารณประโยชน์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
คลิกเปิดเอกสาร
       
     
Link ข้อบังคับระเบียบเดิม
เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้