หัวข้อนี้ประกอบด้วย  บทบาทหน้าที่สมาชิก ที่ประชุมใหญ่  สถานภาพสมาชิก  บทบาทหน้าที่สมาชิก  การควบคุมการบริหารงานสหกรณ์  สิทธิและหน้าที่สมาชิก สอ.ครูนครสวรรค์
คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก          
       
   
     
ลำดับ
ที่ประชุมใหญ่

      ที่ประชุมใหญ่ประกอบด้วยมวลสมาชิกผู้เป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์ฯ  และผู้ที่ใช้บริการจากสหกรณ์ฯ สมาชิกจึงเป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินการกิจการสหกรณ์ ดังนั้น   สมาชิกจึงจะต้องเข้าประชุมใหญ่ซึ่งเป็นศูนย์รวม
อำนาจการตัดสินใจของมวลสมาชิกในการกำหนดนโยบายสหกรณ์ โดยอาศัยหลักการประชาธิปไตย ในการดำเนินการ
ประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

รับทราบเรื่องการรับสมาชิกใหม่ และการออกจากสหกรณ์
กำหนดวงเงินกู้ยืม
กำหนดค่าพาหนะ และเบี้ยเลี้ยงของคณะกรรมการดำเนินการ
เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือถอดถอนกรรมการดำเนินการทั้งคณะหรือรายตัว
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
พิจารณาอนุมัติงบดุล และรายงานประจำปี
พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในระเบียบวาระนี้สมาชิกพึงมีความเที่ยงธรรมตามหลักการสหกรณ์
ในการจัดสรรส่วนเกินสุทธิเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเฉพาะที่สมาชิกถือหุ้น และทำธุรกิจกับ
สหกรณ์เท่านั้น ในส่วนผลประโยชน์ตอบแทนเงินทุนของสหกรณ์ฯและทำธุรกิจกับภายนอกสมาชิก
พึงมีความเที่ยงธรรม จัดสรรเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ และสนับสนุนกิจการอื่น
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสขยายธุรกิจใหม่
พิจารณากำหนดนโยบายการดำเนินงานสหกรณ์
พิจารณาข้ออุทธรณ์ของสมาชิกเกี่ยวกับมติคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณาและปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ฯ หรือผู้รับมอบอำนาจ
จากนายทะเบียน เช่น รองนาย ทะเบียน ผู้สอบบัญชี เจ้าพนักงาน เป็นต้น
พิจารณาลงมติให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ฯ หรือให้เข้ารวมกับสหกรณ์อื่น
ในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์
พิจารณาให้ความร่วมมือ และประสานงานระหว่างสหกรณ์และองค์กรกลางของ ขบวนการสหกรณ์ เช่นสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
พิจารณาการควบรวมสหกรณ์และแยกสหกรณ์
พิจารณาเลิกสหกรณ์
       
   
     
สถานภาพสมาชิกสหกรณ

1

     สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจเอกชนรูปแบบหนึ่งที่ประกอบด้วยมวลสมาชิกจำนวนมากในแผนดำเนินการ
การที่บุคคลธรรมดาจะได้รับสถานภาพให้เป็นสมาชิกสหกรณ์บุคคลนั้นต้องยื่นใบสมัครต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ฯ    โดยลงลายมือชื่อแสดงความสมัครใจยอมรับหลักเกณฑ์ของสหกรณ์พร้อมชำระค่า
หุ้นตามจำนวนให้ครบตามจำนวนให้ครบถ้วนจึงจะมีสถานภาพเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ และสามารถบริการจาก
สหกรณ์ได้

ข้อตกลงระหว่างสมาชิกกับตัวแทน
2

       การเป็นสมาชิกสหกรณ์มีสถานภาพเป็นทั้งเจ้าของสหกรณ์โดยการถือหุ้นและผู้ใช้บริการหรือลูกค้า
ของสหกรณ์ ดังนั้น มวลสมาชิกจะควบคุม และบริหารงานสหกรณ์ผ่านตัวแทนสมาชิก  คือคณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ตามข้อตกลงในแผนธุรกิจในที่ประชุมใหญ่หรือที่เรียกว่าข้อบังคับซึ่งเป็นพันธะสัญญา
ระหว่างสมาชิกกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการไปดำเนินการธุรกิจภายนอก
และเนื่องจากสหกรณ์เป็นหน่วยธุรกิจที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจจึงมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐต้องมีการ
จดทะเบียนตั้งสหกรณ์ และข้อบังคับกับนายทะเบียนสหกรณ์

ผลประโยชน์สมาชิก
3
ได้รับเงินปันผล
ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ได้รับสวัสดิการตามที่สหกรณ์ จัดสรร
       
   
     
บทบาทหน้าที่สมาชิกสหกรณ์

 

      สถานภาพสมาชิกมีความสำคัญในฐานะที่เป็นทั้งเจ้าของกิจกรรมและเป็นผู้ใช้บริการจากสหกรณ์ สมาชิกจึงมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามฐานะแห่งตนโดยแยกเป็นข้อๆ ดังนี้
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ
ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สมาชิกต้องเป็นผู้ที่ภักดีกับสหกรณ์ ดังนี้
1.การทำธุรกิจกับสหกรณ์ด้วยการซื้อขายสินค้าและบริการกับสหกรณ์
2.สมาชิกต้องใช้บริการสินเชื่อจากสหกรณ์ และไม่ก่อหนี้กับภายนอก
3.สมาชิกต้องชำระหนี้ให้กับสมาชิกตามกำหนดเวลาที่สัญญาไว้กับสหกรณ์
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รับการฝึกอบรมและเข้าประชุมใหญ่

สมาชิกต้องติดตามประสานงานในการควบคุมการดำเนินงานสหกรณ์เป็นประจำ และใกล้ชิดเพื่อทราบ ข่าวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ฯ เช่นฐานะการเงินการควบคุมการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้

สมาชิกต้องรู้จักการออมทรัพย์ เพื่อถือหุ้นเพิ่มและฝากเงินกันสหกรณ์

มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับคณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น

       
   
     
การควบคุมการบริหารงานสหกรณ์
เลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
กำหนดนโยบายอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องสมาชิกสหกรณ์ การเงินการจัดสรรกำไรสุทธิ การกำหนดงบประมาณเกี่ยวกับทรัพย์สิน และการบริหารกิจการสหกรณ์
พิจารณาทบทวนนโยบายซึ่งคณะกรรมการดำเนินการที่ดำเนินการไปแล้วในระหว่างปี
เมื่อเห็นว่ามีเรื่องจำเป็น ต้องเข้าชื่อกันให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
       
   
     

สิทธิของสมาชิก

เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็น หรือออกเสียงคะแนน
เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์
สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่สมาชิก

ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ฯ
เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดไว้ โดยให้ผู้บังคับบัญชารับรองและต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50.- บาท พร้อมฝากชำระค่าหุ้น  สหกรณ์ฯจะนำราย
ชื่อผู้สมัครนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการรับรอง และจัดให้มีการอบรมผู้ที่จะเป็นสมาชิกต่อไป

การถือหุ้น

    สมาชิกทุกคนต้องชำระหนี้รายเดือนตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกโดยชำระค่าหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน และจะปรับอัตราการถือหุ้นตามการปรับอัตราเงินเดือน