หัวข้อนี้ประกอบด้วย วารสารสหกรณ์  และวารสารย้อนหลัง  ประกาศ - หลักเกณฑ์การกู้เงินต่าง ๆ
คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก          
 
 
       
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก ( ร้อยละต่อปี ) เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์ ฯ เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2563
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศวันหยุดทำการของสหกรณ์ ฯ ประจำปี 2563
คลิกเปิดเอกสาร
  แผนปฎิบัติการสหกรณ์ ฯ ประจำปี 2563
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ประจำปี 2562 (เพิ่มเติม) [19/07/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ เรื่อง ให้ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด พ้นจากตำแหน่ง [19/07/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง แหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน [20/06/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ [20/06/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ เรื่อง ให้สมาชิกปิดบัญชีเงินฝากที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด [20/06/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ เรื่อง ให้สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพปิดบัญชีเงินฝาก [20/06/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ เรื่อง ค่ารักษาบัญชีเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ [24/05/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ เรื่อง การรับฝากเงินค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2562 [01/03/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ เรื่อง ให้สวัสดิการเงินทุนสร้างสุขผู้สูงวัย ประจำปี 2562 [23/01/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อสมาชิกได้รับสวัสดิการเงินทุนสร้างสุขผู้สูงวัย ประจำปี 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) [23/04/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศสถานที่ตั้งศูนย์ประสานงาน [23/01/2562] [25/01/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ การให้สวัสดิการเงินทุนสร้างสุข ผู้สูงวัย ประจำปี 2562 [22/1/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ รายชื่อผูัแทนสมาชิกประจำปี 2562 [15/11/2561]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ การใช้ทุนช่วยเหลือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานประจำ ปี 2561
คลิกเปิดเอกสาร

ประกาศฯ เรื่องการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ (63 ปี สหกรณ์)

คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ รายชื่อสมาชิกสมทบที่ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายปี
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศฯ รายชื่อสมาชิกสมทบที่ขาดสมาชิกภาพ
คลิกเปิดเอกสาร
     
รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562
คลิกเปิดเอกสาร

แนวทางปฎิบัติตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด

คลิกเปิดเอกสาร
ประกาศ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ประจำปี 2560
คลิกเปิดเอกสาร
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรค์ จำ กัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
[16/12/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรค์ จำ กัด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
[14/11/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรค์ จำ กัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
[10/10/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรค์ จำ กัด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562
[12/09/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรค์ จำ กัด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
[14/08/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรค์ จำ กัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562
[11/07/2562]
คลิกเปิดเอกสาร

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำ กัด ณวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
[13/06/2562]

คลิกเปิดเอกสาร

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำ กัด ณวันที่ 30 เมษายน 2562
[13/05/2562]

คลิกเปิดเอกสาร

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำ กัด ณวันที่ 31 มีนาคม 2562
[10/4/2562]

คลิกเปิดเอกสาร

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำ กัด ณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
[13/3/2562]

คลิกเปิดเอกสาร

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำ กัด ณวันที่ 31 มกราคม 2562
[11/2/2562]

คลิกเปิดเอกสาร
  รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำ กัด ณวันที่ 31 ธันวาคม 2561
[14/1/2562]
คลิกเปิดเอกสาร
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
[13/12/2561]
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2561
คลิกเปิดเอกสาร
ประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ และดอกเบี้ยเงินรับฝาก เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
ประกาศวันหยุดสหกรณ์ 2562
คลิกเปิดเอกสาร
  ประกาศวันหยุดเพิ่มเติม
คลิกเปิดเอกสาร
       
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2563
คลิกเปิดเอกสาร

 

   
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2562
คลิกเปิดเอกสาร
2
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
คลิกเปิดเอกสาร
3
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2562
คลิกเปิดเอกสาร
4
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2562
คลิกเปิดเอกสาร
5
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
คลิกเปิดเอกสาร
6
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2562
คลิกเปิดเอกสาร
7
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
คลิกเปิดเอกสาร
8
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2562
คลิกเปิดเอกสาร
9
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2562
คลิกเปิดเอกสาร
10
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2562
คลิกเปิดเอกสาร
11
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
คลิกเปิดเอกสาร
12
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2562
คลิกเปิดเอกสาร

 

   
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
2
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
คลิกเปิดเอกสาร
3
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
4
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2561
คลิกเปิดเอกสาร
5
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
6
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2561
คลิกเปิดเอกสาร
7
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
8
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
9
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2561
คลิกเปิดเอกสาร
10
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
11
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
คลิกเปิดเอกสาร
12
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2561
คลิกเปิดเอกสาร
     

 

   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
2
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
คลิกเปิดเอกสาร
3
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมีนาคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
4
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2560
คลิกเปิดเอกสาร
5
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
6
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2560
คลิกเปิดเอกสาร
7
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
8
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
9
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2560
คลิกเปิดเอกสาร
10
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2560
คลิกเปิดเอกสาร
11
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
คลิกเปิดเอกสาร
     

 

   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
new
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนธันวาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
1
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
คลิกเปิดเอกสาร
2
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนตุลาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
3
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกันยายน 2559
คลิกเปิดเอกสาร
4
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนสิงหาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
5
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
6
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมิถุนายน 2559
คลิกเปิดเอกสาร
7
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน พฤษาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
8
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนเมษายน 2559
คลิกเปิดเอกสาร
9
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน มีนาคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
10
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
คลิกเปิดเอกสาร
11
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน มกราคม 2559
คลิกเปิดเอกสาร
     
 
       
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน ธันวาคม 2558
คลิกเปิดเอกสาร
2
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
คลิกเปิดเอกสาร
3
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน ตุลาคม 2558
คลิกเปิดเอกสาร
4
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน กันยายน 2558
คลิกเปิดเอกสาร
5
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน สิงหาคม 2558
คลิกเปิดเอกสาร
6
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
คลิกเปิดเอกสาร
7
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน มิถุนายน 2558
คลิกเปิดเอกสาร
8
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
คลิกเปิดเอกสาร
9
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน เมษายน 2558
คลิกเปิดเอกสาร
10
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน มีนาคม 2558
คลิกเปิดเอกสาร
11
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
คลิกเปิดเอกสาร
12
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน มกรา คม 2558
คลิกเปิดเอกสาร
     
 
       

 

   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน ธันวาคม 2557
คลิกเปิดเอกสาร
2
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
คลิกเปิดเอกสาร
3
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน ตุลาคม 2557
คลิกเปิดเอกสาร
4
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน กันยายน 2557
คลิกเปิดเอกสาร
5
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน สิงหาคม 2557
คลิกเปิดเอกสาร
6
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
คลิกเปิดเอกสาร
7
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน มิถุนายน 2557
คลิกเปิดเอกสาร
8
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
คลิกเปิดเอกสาร
9
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน เมษายน 2557
คลิกเปิดเอกสาร
10
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน มีนาคม 2557
คลิกเปิดเอกสาร
11
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
คลิกเปิดเอกสาร
12
วารสารสหกรณ์ประจำเดือนมกราคม 2557
คลิกเปิดเอกสาร
     
 
       

 

   
     
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน ธันวาคม 2556
คลิกเปิดเอกสาร
2
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
คลิกเปิดเอกสาร
3
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน ตุลาคม 2556
คลิกเปิดเอกสาร
4
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน กันายายน 2556
คลิกเปิดเอกสาร
5
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน สิงหาคม 2556
คลิกเปิดเอกสาร
6
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
คลิกเปิดเอกสาร
7
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน มิถุนายน 2556
คลิกเปิดเอกสาร
8
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
คลิกเปิดเอกสาร
9
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน เมษายน 2556
คลิกเปิดเอกสาร
10
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน มีนาคม 2556
คลิกเปิดเอกสาร
11
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
คลิกเปิดเอกสาร
12
วารสารสหกรณ์ประจำเดือน มกราคม 2556
คลิกเปิดเอกสาร
     
       
 
 
เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้