เบอร์ภายใน
ฝ่ายงาน
บุคคล
110
ผู้จัดการสหกรณ์
คุณวิสูตร อำไพพันธุ์
120
รองผู้จัดการสหกรณ์
คุณอรสา ไพบูลย์ศิริ / คุณสุดารัตน์ สุนทรา
0
ประชาสัมพันธ์
คุณบุศรินทร์
102
ฝ่ายเทคโนโลยี และประมวลผล
คุณมัทนา/ธวัชชัย/ถนอมจิตร์
130
เงินฝาก 1
คุณพัชนียา/มะริชาร์ด
131
เงินฝาก 2
คุณสุดารัตน์
140
การเงิน 1
คุณภัฎชญาฎา/ภิญญาดา
141
การเงิน 2
คุณอัญชลี
150
สินเชื่อ 1
คุณศิรินทิพย์

151

สินเชื่อ 2
คุณนิษฐเนตร์
152
สินเชื่อ 3/ กฎหมาย(ติดตามหนี้สิน)
คุณปริยะ/ภิภรณ์พรรณวดี
160
บุคคล1
คุณพงษ์นภา/พรทิพย์
161
บุคคล2
คุณวัชระพงษ์
170
ประธาน
180
สฌ.น.
คุณศศิธร/อันธิภา/พรพิมล
181
FAX สฌ.น.
FAX
190
FAX สหกรณ์ฯ
056-227666
191
สวัสดิการ1 (ประกัน)
คุณกฤติวุฒิ
192
สวัสดิการ2 (สสอค/ชสอ)
คุณสกานต์
201
ห้องประชุม ชั้น2
202
สินเชื่อ/บัญชี ชั้น2
คุณสุธูารินี/นิฤมล/อรสา/แคทราย
203
จัดการงานทั่วไป/ตรวจสอบ ชั้น2
คุณธัญดา/ชุติกาญจน์/วันดี/รัตนา/กฤษณา
301
ห้องประชุม ชั้น3