ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์ประสานงาน ของ สสอค. และ สส.ชสอ.
คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก     ติดต่อศูนย์ประสานงาน 056-221340 ต่อ 202
 
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
ใบสมัครสมาชิกสามัญ สสอค.
คลิกเปิดเอกสาร
2
ใบสมัครสมาชิกสมทบ สสอค.
คลิกเปิดเอกสาร
3
หนังสือแจ้งแก้ไขข้อมูลสมาชิก
คลิกเปิดเอกสาร
4
ประกาศสมัครสมาชิก สสอค.
คลิกเปิดเอกสาร
5
ประกาศสมัครสมาชิก สสอค. กรณีพิเศษ (1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2561)
คลิกเปิดเอกสาร
6
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สสอค.
คลิกเปิดเอกสาร
       
   
   
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
1
ใบสมัครสมาชิกสามัญ สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
2
ใบสมัครสมาชิกสมทบ สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
3
หนังสือแจ้งการขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
4
หนังสือแจ้งแก้ไขชื่อ - นามสกุลสมาชิก สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
5
หนังสือแจ้งแก้ไขที่อยู่สมาชิก สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
6
หนังสือแจ้งย้ายสหกรณ์ต้นสังกัด สส.ชสอ.
คลิกเปิดเอกสาร
7
ประกาศฯ รับสมัครสมาชิกใหม่ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี
คลิกเปิดเอกสาร
       
 
เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้