คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก        
     
   
       
ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด

      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ได้ถือกำเนิดและจดทะเบียนตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2498
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งแรกของประเทศไทยและเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งที่สองรองจากสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตของคนที่มีเงินเดือนของกระทรวงสหกรณ์

  ผู้ให้กำเนิดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนครสวรรค์ จำกัด คือ นายปรีดา สุขบำรุง อดีตศึกษาธิการ

จังหวัดนครสวรรค์(ปัจจุบันท่านเสียชีวิตแล้ว)ท่านมีโอกาสได้คลุกคลีกับบรรดาครูและทราบสภาพ
ความเป็นอยู่ของครูดีว่าครูส่วนมากฐานะทางการเงินไม่สู้ดีนัก เมื่อยามที่เดือดร้อนก็ต้องกู้ยืมเงิน
จากนายทุนซึ้งต้องเสียดอกเบี้ยแพงมิหนำซ้ำนายทุนบางคนก็เป็นบุคคลที่รับราชการในสังกัดเดียว
กันฉวยโอกาสหาความร่ำรวยด้วยการออกเงินให้ครูกู้เพราะอยู่ ในฐานะที่จะหักเงินเดือนของผู้กู้
ได้สะดวก พฤติการแบบนี้ย่อมสร้างความทุกข์ทรมารและความรำเค็ญให้แก่บรรดาครูเป็นอย่างมาก
ครูท่านใดที่ตกอยู่ในฐานะเช่นนี้ย่อมหมดกำลังใจที่จะทำงานให้ได้ผลดีและส่งผลกระทบกระเทือนถึง
การเรียนการสอน การอบรมเด็กให้เสื่อมโทรมไปด้วยซึ่งนับว่าเป็นผลเสียต่อส่วนรวม และการศึกษา
ของชาติเป็นอย่างยิ่ง
      ท่านศึกษาปรีดา สุขบำรุง ได้รู้ซึ้งและมีความห่วงใยในความเป็นอยู่และสวัสดิภาพของบรรดาครูดังกล่าว จึงมี
ความคิดที่จะจัดตั้งองค์การที่เกี่ยวกับการออมทรัพย์ขึ้น เป็นการภายในหมู่ครูทั้งหลายโดยยึดหลักให้ครูออมทรัพย์เป็น
รายเดือน และเงินที่ออมไว้ก็ให้สมาชิกอื่นที่มีความเดือดร้อนในเรื่องการเงิน ได้กู้ยืมไปใช้โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อ
เดือน และนำรายได้ดอกเบี้ยนี้ไปจ่ายเป็นเงินปันผลและเฉลี่ยคืนแก่บรรดาสมาชิกทุกคนในช่วงนี้พอดีท่านทราบว่า
ทางกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตสำหรับคนมีเงินเดือนขึ้นที่กระทรวง ท่านจึงได้ติด
ต่อขอให้เจ้าหน้าที่ของกรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจมาดำเนินการจัดตั้งเป็นสหกรณ์ซึ่งทางกรมฯได้มอบหมายให้คุณ
จำเนียร สาระนาค ผู้อำนวยการกองควบคุมเงินกู้และธนาคารสหกรณ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองมาช่วยดำเนินการ
จัดตั้งตามระเบียบแบบแผนและตามกฎหมาย คุณจำเนียร สาระนาค และคณะฯได้มาช่วยเหลืองานจัดตั้งทุกอย่างด้วย
ความเสียสละและเต็มใจจึงสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยและได้จดทะเบียนเมื่อวันที่  17 มีนาคม พ.ศ. 2498หมายเลข
ทะเบียนที่ 2 /10479  ถือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งที่ 2 ของไทย  และเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งแรกของไทย