หัวข้อนี้ประกอบด้่วย เงินค้างจ่ายประจำเดือนในปี 2556-2554   เงินค้างจ่ายนี้เกิดจาก กรณีสหกรณ์ฯ เรียกเก็บเงินไปยังหน่วยงาน และกรมบัญชีกลางแล้ว   ภายหลังสมาชิกมาเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้   การลดส่งชำระหนี้เป็นเหตุให้มีเงินเหลือและไม่สามารถนำมาชำระหนี้ได้  สหกรณ์ฯ จึงนำเงินดังกล่าวโอนเข้าบัญชีค้างจ่าย และจ่ายคืนสมาชิก ตามวิธีการรับเงินปันผลที่แจ้งไว้
คลิกเพื่อกลับหน้าหลัก          
   
  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายการเงิน โทร.056-221340 ต่อ 110
 
ลำดับ
เรื่อง
PDF
คลิกเปิดเอกสาร
     
 
       
 
เอกสารนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบไฟล์ .pdf ดังนั้นท่านจะต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader ก่อนจึงจะสามารถเปิดใช้งานเอกสารต่าง ๆ ได้