คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 64 ประจำปี 2561

 

 
  ประธานกรรมการ  
  นายสุรพล  กมุทชาติ  
     

รองประธานกรรมการ 1 รองประธานกรรมการ 2 รองประธานกรรมการ 3
นายภูวพัศ  อังศธรรมรัตน์ นายพีระชัย  โชคสมัย นายธัชพงศ์  พิลึก
     
 
กรรมการ / เหรัญญิก  
กรรมการ/เลขานุการฯ
นายสมกิจ  บุญผ่อง   นายบุญนำ  ศรีตะลหฤทัย
     
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายสนอง  คำคม นายชัยวัฒน์  แจ่มมี ผศ.สุเทพ  ไม้ทองดี
     
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายบุญเรือง  ยอดฉิมมา นายมาโนชน์  สิมพลีวงศ์ นายวิรัช  กล้ากสิกรณ์
     
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
นายณัฐพงศ์  ทุมดี นายปราโมทย์  แสงอุทัย นายสุระ  ทวีผล

 

ผู้ตรวจสอบกิจการฯ

     
  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการฯ  
  นายสุรินทร์  ฟุ้งสุข  
       
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
นายสุทธิ์วัชร์ ทับเจริญ นายนิรันดร  สุขสุวานนท์ นายบุญถิ่น  พูลเกษม นายสมชาย  ประไพวัลย์

 

ทนายที่ปรึกษาฯ

ที่ปรึกษากฎหมายสหกรณ์ฯ
นายสมบูรณ์  อินเฉลิม

 

โดย admin วันที่ 11 ต.ค. 2561