ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

1

คุณธนกฤษณ์   อุ่นสมบัติ

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

093-5296492

2

คุณธวัชชัย  ทับทิมทอง

รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ

091-8384876

3

คุณชุติกาญจน์  มั่นเรืองศรี

รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ

091-8437873

4

คุณปริยะ  ม่วงสุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

089-6442964

5

คุณชุติกาญจน์   มั่นเรืองศรี ( รักษาการ )

หัวหน้าฝ่ายการเงินและเงินฝาก

091-8437873

6

คุณถนอมจิตร์   ฉัตรวิไลลักษณ์

หัวหน้าตรวจสอบ

081-7275288

7

คุณกฤษณา  ตันเขียว

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล

089-6429896

8

คุณมะริชาร์ด   ทวีจันทร์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

089-4376464

9

คุณกฤติวุฒิ กระบวนศรี  หัวหน้าฝ่ายกฏหมายและติดตาม 084-2277709

10

คุณวัชระพงษ์  ศุภลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการงานทั่วไป 081-8875207

 

โดย admin วันที่ 13 ก.พ. 2563

เจ้าหน้าที่