เรื่อง

 คำขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน ATM
 คำขอกู้สามัญ
 หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ ( ใช้แนบคำขอกู้ )
 หนังสือรับรองผู้กู้
 หนังสือรับรองผู้ค้ำ
 หนังสือรับรองการค้ำประกันเงินกู้ของลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ครูร.ร.เอกชน
 ใบสมัครกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน
 บันทึกคำร้องขอไถ่ถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
 คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อความมั่นคงของสมาชิก
 แผนผังที่ตั้งที่ดิน
 คำขอกู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้น
 คำขอใช้บริการผูกบัญชีเงินฝาก หรือ บัญชีเงินกู้ ATM Online 
 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้สินกับสหกรณ์ฯ อื่น

 

โดย admin วันที่ 13 ก.พ. 2563